တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)အဆင့်လိုက် လစာနှုန်းထားများ

 

စဉ်

အဆင့်

လစာနှုန်း(ကျပ်)

  တပ်သားသစ်

၁၄၄၀၀၀

  တပ်သား

၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀

  ဒုတိယတပ်ကြပ်

၁၆၈၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၈၀၀၀

  တပ်ကြပ်

၁၈၆၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၆၀၀၀

  တပ်ကြပ်ကြီး/တပ်ကြပ်ကြီးစာရေး

၂၀၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၁၄၀၀၀

  တပ်ခွဲတပ်ကြပ်ကြီး/အုပ်ခွဲတပ်ကြပ်ကြီး

၂၂၂၀၀၀-၂၀၀၀-၂၃၂၀၀၀

  ဒုတိယအရာခံဗိုလ်

၂၄၀၀၀၀-၂၀၀၀-၂၅၀၀၀၀

  အရာခံဗိုလ်

၂၅၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၆၈၀၀၀

 

မှတ်ချက် - (၁) နှစ်တိုးလစာကို (၂)နှစ်တစ်ကြိမ်ခံစားခွင့်ပြုသည်။

                (၂) ပင်ပန်းကြမ်းတမ်းမှုနှင့် သက်စွန့်တာဝန်စရိတ်  (MHRA) အဖြစ် တစ်လလျှင် ကျပ်(၁၀၀၀၀) ခံစား ခွင့်ပြုသည်။

                (၃) အထက်ပါလစာအပြင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်  ပညာသည်အုပ်စုအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းလစာ ခံစားခွင့်ရှိသည်။