လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများ

 

          (က)      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်။

          (ခ)      ကျောင်းထွက်လက်မှတ်မူရင်း။

          (ဂ)      သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာ/ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်။

          (ဃ)      သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်း၏ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်။

          (င)      အိမ်ထောင်စုဝင်စာရင်း။