လစာ၊ ရိက္ခာ၊ စစ်ဝတ်

လစာ၊ ရိက္ခာ၊ စစ်ဝတ်

 

   (က)      တပ်သားအဆင့်တွင်

                       (၁)    လစာ(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀)ကျပ်အထိ ရရှိမည်။

                       (၂)     လစဉ်ပင်ပန်းကြမ်းတမ်းမှုနှင့် သက်စွန့်တာဝန်စရိတ် ၁၀၀၀ဝိ/- ရရှိမည်။

Error | Myanmar Military Recruitment

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 30728309766943c3b26fbc9.03991720 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/kakain/web/mmrecruitment.gov.mm/public_html/includes/lock.inc).