လစာ၊ ရိက္ခာ၊ စစ်ဝတ်

လစာ၊ ရိက္ခာ၊ စစ်ဝတ်

 

   (က)      တပ်သားအဆင့်တွင်

                       (၁)    လစာ(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀)ကျပ်အထိ ရရှိမည်။

                       (၂)     လစဉ်ပင်ပန်းကြမ်းတမ်းမှုနှင့် သက်စွန့်တာဝန်စရိတ် ၁၀၀၀ဝိ/- ရရှိမည်။