လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများ

 

          (က)      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်။

          (ခ)      ကျောင်းထွက်လက်မှတ်မူရင်း။

          (ဂ)      သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာ/ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်။

          (ဃ)      သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်း၏ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်။

          (င)      အိမ်ထောင်စုဝင်စာရင်း။

Error | Myanmar Military Recruitment

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 682199941669438b17f4a11.30164338 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/kakain/web/mmrecruitment.gov.mm/public_html/includes/lock.inc).